S láskou k tradíciám

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.liptex.sk (ďalej len „E-shop‘‘).
Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu 
www.liptex.sk (ďalej len „Predávajúci“) je:

 

Ing. Milan Lipták - Aquamil, Zechenterova 336/21, 967 01, Kremnica

IČO: 41624360

DIČ: 1041433294

IČ DPH: SK1041433294

Číslo účtu: IBAN: SK86 1111 0000 0068 2038 1002

Telefonický kontakt: +421903 896 756

Sme platcami DPH.

Tieto obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti Predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a Kupujúceho (zákazníka, odberateľa) na druhej strane.
Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa v prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Predávajúci sa zaväzuje dodržiavať všeobecné zásady firemného etického kódexu.

V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka, v platnom znení.
Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že Kupujúci odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje súhlas, že tieto obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzatvorené na internetovej stránke elektronického obchodu
www.liptex.sk, na základe ktorej Predávajúci dodá tovar ponúkaný na tejto internetovej stránke Kupujúcemu (ďalej len "Kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní Kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.
Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete cez E-shop ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

2. Definície pojmov

Obchodné podmienky – sú všetky zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, v čase odoslania svojej objednávky s nimi bez výhrad súhlasí a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

Kupujúci - Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-shop a uzavrieť s prevádzkovateľom E-shopu kúpnu zmluvu na ponúkaný tovar, a ktorá za týmto účelom riadne vyplnila a cez E-shop odoslala záväznú objednávku. Za kupujúceho, ktorý je právnickou osobou, koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

Spotrebiteľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky, alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti, a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Registrácia – je vyplnenie elektronického formulára obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Hviezdičkou označené údaje sú povinné a ich vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania E-shopu, avšak spájajú sa s ňou určité výhody poskytované prevádzkovateľom E-shopu.

Objednávkový formulár - elektronický formulár obsahuje osobné údaje kupujúceho, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru, miesto dodania, spôsob doručenia tovaru a cenu za doručenie tovaru do miesta dodania.

Aktuálna ponuka tovaru - je ponuka tovaru zverejnená na internetovej stránke www.liptex.sk, ktorá obsahuje najmä názov tovaru, popis tovaru, ilustračnú fotografiu tovaru a aktuálnu cenu. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné momentom ich zverejnenia na internetovej stránke www.liptex.sk. Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje. Tovarom sú najmä výrobky z mojej dielne, metrový textil, textilná galantéria, kreatívny materiál a pod.

 

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

K uzatvoreniu kúpnej zmluvy, na základe ktorej Predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar, dochádza na základe návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy (za ktorý sa považuje záväzná objednávka Kupujúceho cez internetový obchod www.liptex.sk ) a písomného prijatia návrhu (prostredníctvom e-mailu) na uzavretie zmluvy zo strany Predávajúceho.

Návrhom na uzavretie zmluvy je objednávka Kupujúceho uskutočnená vyplnením objednávkového formulára na internetovej stránke www.liptex.sk a jeho odoslaním prostredníctvom E-shopu.

Súčasťou objednávky je vyhlásenie potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a plne s nimi súhlasí.
Zároveň odoslaním objednávkového formulára potvrdzuje Kupujúci, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.

Návrh na uzavretie zmluvy zaniká odmietnutím návrhu kupujúceho zo strany Predávajúceho, alebo márnym uplynutím 7-dňovej lehoty na prijatie návrhu.

Prijatie návrhu na uzavretie zmluvy je včasné písomné Potvrdenie objednávky (e-mailom) zo strany Predávajúceho adresované kupujúcemu, v ktorom Predávajúci potvrdzuje, že návrh kupujúceho na uzavretie zmluvy prijíma. Prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom doručenia prijatia návrhu kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Mlčanie alebo nečinnosť Predávajúceho neznamenajú prijatie návrhu.

Predávajúci je oprávnený odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy aj bez uvedenia dôvodu. Kupujúci nemá nárok na uzavretie Kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť, teda okamihom doručenia prijatia návrhu Predávajúcim Kupujúcemu. Predmetom uzavretej Kúpnej zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať kupujúcemu tovar do určeného miesta dodania v dohodnutom množstve, cene, kvalite a termíne a záväzok Kupujúceho tovar v mieste dodania v dohodnutom čase prevziať a zaplatiť zaň v dohodnutom termíne splatnosti kúpnu cenu a prepravné.

Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode Kupujúceho a Predávajúceho. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je druhá zmluvná strana povinná prijať.

Predávajúci objednávky vybavuje v poradí, v akom prichádzajú.

Predávajúci má právo stornovať Objednávku/Kúpnu zmluvu, ak z dôvodu nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar spotrebiteľovi v požadovanej lehote, pokiaľ sa nedohodnú inak. Kúpna cena, ak bola zaplatená, bude vrátená najneskôr v lehote 14 dní na účet spotrebiteľa.

 

4. Kúpna cena

Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke, v objednávke, ako aj v Potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany Predávajúceho. Kúpna cena je v mene Eur uvádzaná s DPH vo výške 20%. Predávajúci nie je platcom DPH.
Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu Predávajúceho do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa zvoleného spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania. Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu a to jedným z nasledujúcich spôsobov, z ktorých si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru:

 1. platba bankovým prevodom alebo vkladom na účet: SK86 1111 0000 0068 2038 1002 , pred dodaním tovaru,
 2. platba dobierkou pri prevzatí tovaru, prostredníctvom Slovenskej pošty .

Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho uvedený v Potvrdení objednávky. Pri platbe na účet Predávajúceho sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v Potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke.
V prípade zvolenej platby prevodom vopred na účet, bude objednávka rezervovaná po dobu 5 dní od Potvrdenia objednávky. Ak v tejto lehote nebudú pripísané peniaze na účet Predávajúceho, má Predávajúci právo objednávku stornovať. Tovar bude zaslaný až po pripísaní celej čiastky na účet, vrátane poštovného.

 

5. Doručenie tovaru do miesta dodania

Spôsob doručenia tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru.
Spôsoby doručenia tovaru do miesta dodania sú:

1. Osobný odber v prevádzke Predávajúceho

2. Prostredníctvom Slovenskej pošty

Náklady za doručenie tovaru nie sú zahrnuté v cene tovaru. Predbežná informácia o cene za doručenie je uvedená pri konkrétnom druhu prepravy tovaru. Čas doručenia tovaru do miesta dodania podľa štandardov Slovenskej pošty, a.s. a kuriérskej spoločnosti GLS.  Záväzná cena za doručenie je uvedená v Potvrdení objednávky.

 

6. Dodacie podmienky

Predávajúci dodá tovar spotrebiteľovi v čo možno najkratšej dobe po prijatí, potvrdení a úhrade kúpnej ceny za objednávku.  Spotrebiteľ si je vedomý, že pri plnení záväzkov predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter. 
Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, zaväzuje sa Predávajúci dodať tovar Kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní od pripísania úhrady na účet Predávajúceho. V prípade dobierky bude tovar odoslaný najneskôr do 15 dní od prijatia objednávky.

Kupujúci a predajca sa môžu dohodnúť na predĺženej dodacej lehote v prípade, ak si to výroba objednaného tovaru alebo iné okolnosti vyžiadajú. V prípade, že predávajúci nie je schopný dodať spotrebiteľovi všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne, upovedomí o tejto veci v čo najkratšom čase spotrebiteľa a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného tovaru, alebo mu navrhne dodanie alternatívneho tovaru. Ak predávajúci nemôže dodať objednaný tovar, je o tom povinný bezodkladne informovať kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar. Kupujúci má možnosť dohodnúť sa s Predávajúcim na náhradnom plnení.
Pri výbere spôsobu dodania tovaru je kupujúcemu poskytnutá informácia, aká doba doručenia sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája. Dodacia lehota začína plynúť dňom od pripísania kúpnej ceny na účet Predávajúceho za podmienky, že Kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od priradenia platby k objednávke Kupujúceho.
Miestom dodania je adresa, ktorú Kupujúci uviedol v Objednávke ako miesto dodania a Predávajúci ju ako miesto dodania potvrdil.
Pokiaľ kupujúci uviedol spôsob prepravy Osobný odber, bude Kupujúci po zaplatení ceny tovaru informovaný o tom, že má tovar pripravený na vyzdvihnutie e-mailom, zaslaným na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke. Miestom dodania pri osobnom odbere je adresa sídla Predávajúceho uvedená v informácii o pripravenosti tovaru. Osobný odber tovaru je možný v dohodnutom termíne po vzájomnej dohode Kupujúceho s Predávajúcim.

Záväzok Predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru Kupujúcemu alebo pracovníčke Slovenskej pošty, a.s. alebo Kuriérovi GLS. Záväzok Predávajúceho dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak Predávajúci bol pripravený odovzdať tovar Kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a Kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov, ako sú dôvody na strane Predávajúceho.

Spolu s tovarom obdrží Kupujúci účtovný doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list. Predávajúci dodá Kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

Vlastnícke právo na tovar prechádza na Kupujúceho dodaním tovaru s výhradou vlastníckeho práva – úplným zaplatením kúpnej ceny. 
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia tovaru Kupujúcim alebo poverenou osobou, alebo keď tak neurobí včas, keď mu Predávajúci umožní nakladať s tovarom a Kupujúci tovar neprevezme.

V prípade, ak si Kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti Predávajúcemu späť, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy a od Kupujúceho požadovať náhradu nákladov na doručenie a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.

 

7. Prevzatie tovaru

Pri preberaní tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. V prípade poškodenia obalu zásielky je nutné na mieste dodania tovaru skontrolovať obsah zásielky a spísať s doručovateľom protokol o zistených chybách spôsobených počas prepravy. V prípade, že k takejto situácii došlo, je Kupujúci povinný bezodkladne o tom informovať Predávajúceho.

Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu bez spísania protokolu o zistených chybách s doručovateľom, je Predávajúci oprávnený z tohto dôvodu neuznať prípadné neskoršie reklamácie.

Ak zásielka nevykazuje známky poškodenia a je adresátom potvrdené jej prevzatie, stáva sa zásielka vlastníctvom Kupujúceho. Po prevzatí zásielky sú ďalšie reklamácie ohľadom poškodenia zásielky riešené so Slovenskou poštou, a.s. .
Kupujúci je povinný po prevzatí bez odkladu prekontrolovať obsah zásielky a prípadné nedostatky hlásiť Predávajúcemu ihneď, najneskôr do 24 hodín od doručenia zásielky. Je dôležité zachovať zásielku v pôvodnom stave vrátane obalov a výplní.

Pokiaľ zásielka nebola doručená v očakávanom termíne (do 5 pracovných dní od obdržania e-mailu o odoslaní zásielky) môže si Kupujúci overiť, kde sa zásielka nachádza podľa nasledovného postupu:

 1. Požiadať Predávajúceho e- mailom o zaslanie čísla zásielky.
 2. Na základe čísla zásielky v on-line systéme Slovenskej Pošty, a.s. 
 3. Ak Slovenská Pošta, a.s. zásielku stratila, je Kupujúci povinný bezodkladne, najneskôr však do 18 dní od obdržania e-mailu o odoslaní zásielky, kontaktovať Predávajúceho.

Pokiaľ nebude Predávajúci do 18 dní od zaslania e-mailu o odoslaní zásielky informovaný o strate zásielky, bude sa takáto zásielka považovať za doručenú.

 

8. Záručná doba, reklamácie

Záručná doba je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí Kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je Kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho.
Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol Tovar v záručnej oprave. V prípade výmeny Tovaru začína plynúť nová záručná doba. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku nesprávneho použitia tovaru, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania, v dôsledku prirodzených zmien materiálov, z ktorých je tovar vyrobený, v dôsledku nesprávneho skladovania alebo manipulácie jednoznačne vedúcej k poškodeniu výrobku, najčastejšie pádu, či akéhokoľvek poškodenia kupujúcim alebo treťou osobou. Záruka sa tiež nevzťahuje na opotrebovanie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.

Reklamáciou sa rozumie právo uplatnené kupujúcim počas Záručnej doby plynúce zo zodpovednosti Predávajúceho za chyby dodaného tovaru, ktorým sa požaduje určitá náprava, alebo náhrada za chybné plnenie, resp. neplnenie predmetu zmluvy.

Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Postup vybavovania reklamácií.

Reklamáciu je možné uplatniť písomne na adrese Predávajúceho, alebo elektronickou poštou na adrese info@liptex.sk. Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný postupovať podľa Reklamačného poriadku internetového obchodu www.liptex.sk, ktorý je uvedený TU (ďalej len „Reklamačný poriadok). Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou týchto Obchodných podmienok. Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Objednávateľ vydá klientovi o vybavení reklamácie písomný doklad. Celková suma za uznanú reklamáciu za tovar, ktorý bol vrátený Predávajúcemu v súlade s Reklamačným poriadkom, bude prevedená na účet Kupujúceho uvedený v reklamácii a to do 14 dní odo dňa uznania reklamácie.

 

9. Odvolanie objednávky, odstúpenie od zmluvy

Kupujúci môže objednávku odvolať prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky, pokiaľ mu nebolo doručené Potvrdenie objednávky (t.j. kým nebola uzavretá Kúpna zmluva).
V odvolaní objednávky je potrebné uviesť meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru.

Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy (t. j. Po doručení Potvrdenia objednávky ) písomne a to poštou alebo e-mailom na adresu info@liptex.sk. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy pred zaplatením kúpnej ceny a odoslaním tovaru Predávajúci neúčtuje žiadne penále ani iné poplatky.

V zmysle § 7a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení je Kupujúci, ak je Spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 (štrnástich) dní odo dňa prevzatia tovaru. Avšak v zmysle § 7 ods. 6 vyššie uvedeného zákona Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

V uvedenej lehote musí byť písomné podanie o odstúpení odoslané predávajúcemu. Tovar v pôvodnom stave musí byť odoslaný predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Tovar musí byť neporušený, nepoužitý, v pôvodnom obale. Odstúpenie od zmluvy sa môže uskutočniť elektronickou formou komunikácie na e-mailovú adresu info@liptex.sk s uvedením čísla objednávky, mena, dátumu nákupu, kontaktných údajov, dokladu o zaplatení a čísla účtu na ktorý má byť uhradená suma za vrátený tovar.

Tovar je potrebné poslať na adresu Predávajúceho ako balík doporučenou zásielkou a zásielku poistiť. Za prípadné poškodenie alebo straty pri spätnom doručení nenesie Predávajúci žiadnu zodpovednosť. Tovar Kupujúci nesmie posielať dobierkou, pretože dobierku nebude prevzatá - náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci. Balík musí obsahovať kópiu daňového dokladu, ktorý bol zaslaný s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.

Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy je vhodné, aby bolo odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy vždy zaslané aj prostredníctvom elektronickej pošty. Odvolanie Objednávky alebo odstúpenie od Kúpnej zmluvy je účinné dňom, keď je doručené Predávajúcemu. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku ruší.

V prípade vrátenia poškodeného tovaru Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka Predávajúceho na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Po odstúpení od zmluvy a po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, cenu zaplatenú za tovar, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody, Predávajúci vráti Kupujúcemu v lehote 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, pokiaľ sa s Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok Predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady Kupujúceho späť.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:

 1. ak pri platbe na účet Predávajúceho nezaplatil Kupujúci kúpnu cenu v lehote 5 dní od Potvrdenia objednávky,
 2. ak Kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote 18 dní,
 3. ak aj napriek všetkému úsiliu Predajcu, ktoré možno od neho požadovať, nie je Predajca schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach Predajcu inak ho zaobstarať,

Odstúpenie Predajcu od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené Kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme e-mailu. Už zaplatená kúpnu cenu vráti Predajca Kupujúcemu v lehote 14 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak.

Odstúpenie Predajcu od zmluvy sa však nedotýka nároku Predajcu na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru Kupujúcemu pokiaľ k odstúpeniu došlo z dôvodu číslo 2.  uvedeného  v predchádzajúcom odstavci. Akékoľvek svoje nároky voči Kupujúcemu je Predávajúci oprávnený uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených Kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

 

10. Ochrana osobných údajov

Odoslaním objednávky cez E-shop potvrdzuje Kupujúci svoj súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle definície uvedenej v zákone č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti Predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.
Predávajúci spracúva osobné údaje fyzickej osoby - objednávateľa (Kupujúceho), resp. oprávnenej osoby za účelom uzavretia Kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy. Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok). Predávajúci spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, ak je iná ako bydlisko, adresa dodania, ak je iná ako bydlisko, kontaktné telefónne číslo. Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade nebudú poskytnuté tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru (kuriérska spoločnosť, pošta a pod.).

Dávame Vám do pozornosti, že Vašu e-mailovú adresu (žiadny iný údaj o Vašej osobe), ktorá zásadne nestačí na identifikáciu Vašej osoby, môžeme v budúcnosti poskytnúť subjektom, ktoré prevádzkujú webové portály – porovnávače cien tovarov v rôznych obchodoch a E-shopoch. Vaša e-mailová adresa je im poskytnutá za účelom preskúmania Vašej spokojnosti s vybavením Vašej objednávky zadanej cez náš E-shop. Preskúmanie Vašej spokojnosti sa realizuje tak, že osoba prevádzkujúca webový portál na porovnanie cien Vám môže, ale nemusí zaslať krátky hodnotiaci dotazník, ktorý môžete, alebo nemusíte vyplniť. Vaše hodnotenie sa následne prejaví v hodnotení nášho E-shopu uvedenom na príslušnom porovnávacom portáli. Zaslaním Vašej objednávky súhlasíte s takýmto prípadným poskytnutím Vašej e-mailovej adresy uvedeným subjektom.
Účelom spracúvania osobných údajov je:

 1. Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
 2. Doručenie tovaru a identifikácia kupujúceho alebo oprávnenej osoby pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru, alebo tovaru doručovaného na dobierku,
 3. Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru,
 4. Evidencia osôb registrovaných prostredníctvom E-shopu,
 5. Evidencia objednávok a kúpnych zmlúv pre vybavovanie prípadných reklamácií,
 6. Zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom adresáta.

Prevádzkovateľ E-shopu si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru prevádzkovateľa internetového obchodu neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 28.6.2021.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Akékoľvek zmeny týchto obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke
www.liptex.sk.

Právne vzťahy založené Kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami Kúpnej zmluvy (t.j. obsahom Objednávky a Potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto Obchodných podmienok (OP), príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto OP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto OP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto OP je, alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto OP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto OP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1, je orgánom dozoru nad týmto E-shopom.